Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ข้อควรปฏิบัติเพื่อการจัดการด้านโลจิติกส์

การจัดการด้านโลจิสติกส์ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ มีประโยชน์ในการบริหารด้านการขนส่งในทุกด้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาการขนส่งที่มีอยู่ และเพื่อการพัฒนาให้เกิดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยลดต้นทุนในการขนส่งของประเทศลงได้ และมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้คนในสังคมอย่างมากอีกด้วย

การจัดการโลจิสติกส์

ซึ่งการจัดการด้านโลจิสติกส์ควรปฏิบัติดังนี้

การจัดการโลจิสติกส์จะต้องมีความทันสมัย

สิ่งสำคัญในการจัดการด้านโลจิสติกส์นั้น ก็คือความทันสมัย เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน ทั้งการนำระบบต่างๆ มาใช้ในการขนส่ง และขั้นตอน หรือวิธีดำเนินงานต่างๆ ควรมีความสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันนี้มากที่สุด นอกจากนี้แล้ว การจัดการด้านโลจิติกส์ที่คำนึงถึงความทันสมัย ไม่เพียงแต่ต้องทำให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังต้องต่อยอดเพื่อให้เกิดความล้ำสมัย เป็นการขนส่งที่นำสมัยกว่าความต้องการของผู้คนในสังคมและนักธุรกิจก้าวหนึ่งเสมอ

การจัดการโลจิสติกส์จะต้องมีความรวดเร็วและปลอดภัย

ความรวดเร็ว และความปลอดภัยของสินค้า เป็นพื้นฐานสำคัญในการให้บริการขนส่ง สำหรับความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการที่มีต่อการขนส่งนั้น ก็ย่อมต้องการการขนส่งที่รวดเร็ว และมีความปลอดภัย ทั้งในขั้นตอนของการเดินทางขนส่ง และความปลอดภัยของสินค้าที่จะไปถึงผู้รับปลายทางในสภาพที่ดีที่สุด ตลอดจนมีความรวดเร็วที่สุดอีกด้วย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และความพึงพอใจในการขนส่งมากที่สุด

การจัดการโลจิสติกส์จะต้องทำให้การขนส่งเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ง่ายขึ้น

การจัดการในด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ก็คือการดำเนินการอย่างไรให้การขนส่งเป็นสิ่งที่ง่ายดายสำหรับผู้ใช้บริการ ให้สามารถจัดส่งพัสดุได้ง่าย หรือใช้บริการขนส่งเดินทางได้ง่ายที่สุด ในราคาที่มีความประหยัด ถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว และมีการใช้เทคโนโลยยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และการประกอบการเพื่อการขนส่ง เช่น การตรวจสอบสถานะในการจัดส่งสินค้า ก็ควรมีความทันสมัย ตรวจสอบได้ง่ายขั้น และมีความเป็นปัจจุบัน หรือเรียลไทม์มากขึ้น

การจัดการโลจิสติกส์จะต้องทำให้เกิดการใช้ต้นทุนน้อยที่สุด

จุดประสงค์หลักในการจัดการด้านโลจิสติกส์ ก็เพื่อให้ใช้ต้นทุนในการขนส่งน้อยที่สุด แต่ให้เกิดประสิทธิภาพในการขนส่งมากที่สุด ดังนั้น การพัฒนาให้เกิดการใช้ต้นทุนน้อยที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านคุณภาพต่างๆ การจัดการด้านโลจิสติกส์ จึงต้องคำนึงถึงการใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดเป็นสำคัญในการดำเนินการแก้ไขและพัฒนาด้วย

การจัดการด้านโลจิสติกส์ มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการให้เกิดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการเลือกใช้เทคโนโลยีมาช่วย และการดำเนินการที่เหมาะสมควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เกิดการขนส่งที่มีศักยภาพ และเป็นโอกาสอันดีในการแข่งขันกับนานาประเทศได้

footer2