Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

บริษัทโลจิสติกส์ เป็นผู้ให้บริการทางด้านการขนส่ง

บริษัทโลจิสติกส์ คืออะไร

บริการขนส่งพัสดุกับ บริษัทโลจิสติกส์ เพื่อเป็นการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

คุณรู้หรือไม่ บริษัทโลจิสติกส์ หมายถึงอะไร ในบทความนี้ผมจะมานำเสนอ ความหมายและคุณประโยชน์ ของคำว่า โลลจิสติกส์ ที่มีต่อสังคมในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจและการค้าค่อนข้างสูง ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ คำว่า โลจิสติกส์ หมายถึง กิจกรรมอย่างไดอย่างหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ ในการบริหารจัดการการสั่งซื้อ การลำเลียง และการเคลื่อนย้ายส่งออกนำเข้าสินค้า เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นธุรกิจประเภทผู้ให้บริการทางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทโลจิสติกส์

โดยทั่วไปแล้วเราสามารถสังเกตได้จาก การที่ธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ต้องการจะหารายได้จากการขายสินค้า เราจะมองโดยรวมตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้า จนถึงกระบวนการส่งออกเพื่อจัดจำหน่าย จะมีการใช้งานโลจิสติกส์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น เมื่อเริ่มผลิต จำเป็นต้องนำเข้าสินค้า และวัตถุดิบจากที่อื่นมาใช้ในงานการผลิต จนกระทั่ง เมื่อได้สินค้าตามที่ต้องการแล้ว ก็ยังจำเป็นต้องอาศัยโลจิสติกส์ มาขนส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดการซื้อขาย เพื่อเป็นการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคเช่นเดียวกัน

บริษัทโลจิสติกส์

คำว่าโลจิสติกส์ ไม่ได้มีเพียงแค่การใช้งานทางธุรกิจเท่านั้น บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งพัสดุไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ ระยะทางจะใกล้หรือไกล โดยอาศัยพาหนะเป็นสื่อกลาง ก็ถือได้ว่าเป็นโลจิสติกส์อีกหนึ่งประเภทเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราสามารถสรุปอย่างคร่าวๆ ว่า บริษัทโลจิสติกส์ เป็นผู้ให้บริการทางด้านการขนส่ง หรือกิจกรรมต่างๆที่อาศัยการขนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ภายใต้การว่าจ้าง ไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ ก็สามารถให้บริการการขนส่งกับเราได้ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั่นเอง

footer2