Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

Posts Tagged "การบริหารจัดการในด้านโลจิสติกส์"

ประสิทธิผลในการบริหารด้านโลจิสติกส์

ประสิทธิผลในการบริหารด้านโลจิสติกส์

การบริหารงานด้านโลจิสติกส์ คือการบริหารจัดการในการขนส่งที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการขนส่งในทุกด้าน ทั้งในด้านทรัพยากร การเงิน ต้นทุนต่างๆ รวมไปถึงการจัดการโซ่อุปทาน เพื่อจุดมุ่งหมายในการใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุด แต่ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ และเกิดประสิทธิผลเพื่อการขนส่งมากที่สุด โดยการบริหารด้านโลจิสติกส์ที่เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ควรมีลักษณะดังนี้

footer2