Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

Posts Tagged "บริษัทนําเข้าสินค้าจากจีน"

บริษัทนำเข้าสินค้าจากจีน ต้องผ่านพิธีการอะไรบ้างของศุลกากร

บริษัทนำเข้าสินค้าจากจีน ต้องผ่านพิธีการอะไรบ้างของศุลกากร

การนำเข้าสินค้า บริษัทนําเข้าสินค้าจากจีน จะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบ และประกาศของทางกรมศุลกากรรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันในการนำเข้าสินค้าต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมอาหารและยา ตามที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจะต้องเตรียมเอกสารและทำตามขั้นตอนต่างๆดังนี้

footer2