Tel : 02-105-7705
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

Posts Tagged "บริษัทโลจิสติกส์"

Amazon และ Alibaba พาบริษัทจัดส่งพัสดุอยู่ภายใต้แรงกดดัน

Amazon และ Alibaba พาบริษัทจัดส่งพัสดุอยู่ภายใต้แรงกดดัน

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ Colliers International กล่าวว่า ในการจัดส่งพัสดุ อีคอมเมิร์ซถือเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมขนส่งที่มีการเติบโตในแต่ละปีทั่วโลกเร็วที่สุด และมีมูลกว่าราว 1 ล้านล้านเหรียญ แต่การพัฒนาทางเทคโนโลยีอาจทำให้ผู้ประกอบการตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างรุนแรง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินค้า

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินค้า

การใช้ระบบจัดการคลังสินค้า ควรมีความเป็นบูรณาการกับองค์กรภาพรวม ไม่เพียงแต่ในส่วนของคลังสินค้าเท่านั้น และควรแจ้งเป็นข้อมูลสถานะสินค้าได้แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารสินค้าคงคลัง และการบริหารงานภาพรวมของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในส่วนคลังสินค้า ทั้งการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การหยิบสินค้า การตรวจสอบยอดสินค้า และการคุมสินค้าคงคลัง จะต้องเกิดคุณภาพมากที่สุด และเชื่อมโยงกันได้อย่างดี

ประสิทธิผลในการบริหารด้านโลจิสติกส์

ประสิทธิผลในการบริหารด้านโลจิสติกส์

การบริหารงานด้านโลจิสติกส์ คือการบริหารจัดการในการขนส่งที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการขนส่งในทุกด้าน ทั้งในด้านทรัพยากร การเงิน ต้นทุนต่างๆ รวมไปถึงการจัดการโซ่อุปทาน เพื่อจุดมุ่งหมายในการใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุด แต่ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ และเกิดประสิทธิผลเพื่อการขนส่งมากที่สุด โดยการบริหารด้านโลจิสติกส์ที่เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ควรมีลักษณะดังนี้

การบริหารงานด้าน logistics

การบริหารงานด้าน logistics

งานด้าน logistics มีความสำคัญต่อการคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม การดำเนินธุรกิจ การพัฒนาการขนส่ง และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ซึ่งการบริหารงานด้าน logistics จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญเฉพาะทาง จึงอาจต้องเริ่มสร้างรากฐานที่ดีในการพัฒนา logistics ตั้งแต่การให้ความรู้ในเรื่องการศึกษาเฉพาะทางอย่างจริงจัง และอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งและ logistics ที่เทียบเท่าประเทศอื่นๆ ต่อไปได้

ข้อควรปฏิบัติเพื่อการจัดการด้านโลจิติกส์

ข้อควรปฏิบัติเพื่อการจัดการด้านโลจิติกส์

จุดประสงค์หลักในการจัดการด้านโลจิสติกส์ ก็เพื่อให้ใช้ต้นทุนในการขนส่งน้อยที่สุด แต่ให้เกิดประสิทธิภาพในการขนส่งมากที่สุด ดังนั้น การพัฒนาให้เกิดการใช้ต้นทุนน้อยที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านคุณภาพต่างๆ การจัดการด้านโลจิสติกส์ จึงต้องคำนึงถึงการใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดเป็นสำคัญในการดำเนินการแก้ไขและพัฒนาด้วย

บริการของบริษัทขนส่ง logistic

บริการของบริษัทขนส่ง logistic

สำหรับการให้บริการของบริษัทขนส่งและ logistic หรือบริษัทที่ทำหน้าที่เสมือนคนกลางในการจัดส่งสินค้า จะมีการให้บริการที่เน้นการอำนวยความสะดวกให้แก้ผู้ใช้บริการมากที่สุด มีบริการที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด และสามารถจัดส่งได้ในทุกช่องทาง เช่น ทางบกด้วนรถ ทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถไฟ เป็นต้น มีการให้บริการแบบ Door To Door ให้กับทุกบริการ และจัดส่งสินค้าอย่างเป็นขั้นตอนด้วยวิธีการทันสมัยและรวดเร็ว สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทของการขนส่งและโลจิสติกส์

บทบาทของการขนส่งและโลจิสติกส์

การขนส่ง คือการเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ รวมถึงผู้คนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ส่วนโลจิสติกส์ คือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในทุกรูปแบบ ทุกช่องทาง และทุกขั้นตอน การขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนเราอย่างมาก โดยบทบาทของการขนส่งและโลจิสติกส์ มีดังนี้

การจัดการระบบโลจิสติกส์

การจัดการระบบโลจิสติกส์

ในการจัดการระบบโลจิสติกส์นั้น จะต้องมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการขนส่งไปพร้อมๆ กัน การมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนา ก็คือ การขนส่งจะต้องตอบโจทย์ผู้คนในสังคมและผู้ประกอบการธุรกิจได้มากที่สุดตามยุคสมัย จะต้องขนส่งได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ขนส่งสินค้าได้ทุกประเภท และสามารถขนส่งในทุกรูปแบบได้อย่างดีที่สุด โดยที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุดอีกด้วย ส่วนการแก้ปัญหานั้น อาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร แต่ก็เป็นการเริ่มต้นในการแก้ปัญหาที่ดี เพื่อนำไปสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพต่อไปได้ โดยสามารถแก้ปัญหาในการขนส่งได้ดังนี้

บริษัทโลจิสติกส์ เป็นผู้ให้บริการทางด้านการขนส่ง

บริษัทโลจิสติกส์ เป็นผู้ให้บริการทางด้านการขนส่ง

คำว่าโลจิสติกส์ ไม่ได้มีเพียงแค่การใช้งานทางธุรกิจเท่านั้น บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งพัสดุไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ ระยะทางจะใกล้หรือไกล โดยอาศัยพาหนะเป็นสื่อกลาง ก็ถือได้ว่าเป็นโลจิสติกส์อีกหนึ่งประเภทเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราสามารถสรุปอย่างคร่าวๆ ว่า บริษัทโลจิสติกส์ เป็นผู้ให้บริการทางด้านการขนส่ง หรือกิจกรรมต่างๆที่อาศัยการขนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ภายใต้การว่าจ้าง ไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ ก็สามารถให้บริการการขนส่งกับเราได้ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั่นเอง

ทำไมจึงต้องมี บริษัทโลจิสติกส์

ทำไมจึงต้องมี บริษัทโลจิสติกส์

แนวคิดในด้านโลจิสติกส์มีความสำคัญ ไม่เพียงแต่ธุรกิจ บริษัทโลจิสติกส์ เท่านั้น แต่ในทุกๆธุรกิจจำเป็นต้องมีการจัดการเชิงโลจิสติกต์ในแบบฉบับของตัวเอง ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วธุรกิจในแต่ละธุรกิจคงจะไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ ในทุกๆกระบวนการมีโลจิสติกส์เป็นพื้นฐาน

footer2